2670 Greve

  Printervenlig udskrift

Referat af ordinær generalforsamling den 15. november 2017

 

1. Valg af dirigent.

 

Formand Jørgen Ougaard bød velkommen til de fremmødte medlemmer. På opfordring af formanden præsenterede de fremmødte medlemmer sig. 23 personer var mødt og repræsenterede 19 parceller. Formanden foreslog Per Jensen som dirigent. Der kom ingen andre forslag og Per Jensen blev valgt. Han takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

 

2. Beretning fra bestyrelsen.

 

Formanden aflagde beretning.

 

Beretningens hovedpunkter var

·         Økonomi og egenkapital

·         Årets fire medlemsaktiviteter

·         Kommunen som en aktiv partner

·         § 3 søen, mosen, regnvandsbassinet ved vores store grønne område mod motorvejen

·         Medlemshenvendelser til bestyrelsen

·         Årets gang i bestyrelsen og tak for i år.

 

Loppemarkedet flyttes fra lørdag til søndag, på grund af at mange er ude at handle og på arbejde om lørdagen. Et medlem tilkendegav at grill er en god idé og et andet medlem foreslog at flytte loppemarkedet til vejene, så udefra kommende bedre kan finde vej.

 

Beretningen blev herefter enstemmig godkendt og vedlægges.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

Kasserer Allan Offenberg gennemgik regnskabet og forklarede især om rykkergebyr, administration, ejendomsmæglergebyr og bestyrelsesspisning.

 

Et medlem foreslog, at hæve ejendomsmæglergebyret, men da det kom frem, at det er sælgeren der får udgiften, var der enighed om at trække forslaget.

 

Regnskabet blev godkendt

 

4. Forslag fra bestyrelsen.

 

a)      Budgetforslag 2017/18 blev godkendt.

b)      Uændret kontingentet på 650 kr. blev godkendt.

 

 

 

 

5. Forslag fra medlemmerne.

 

Der var ingen forslag.

 

6. Valg af formand.

 

Jørgen Ougaard blev genvalgt.

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Anne Søndergaard blev genvalgt (2 år), Tom Larsen blev valgt (2 år)

 

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

 

1.      suppleant Jonas Andersen blev genvalgt

2.      Arne Lindal blev valgt

3.      Inge Pedersen blev valgt

 

9.

 

 

 

 

10.

 

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 

Revisorer: Camilla Thinesen og Henry Larsen blev genvalgt.

Revisorsuppleanter: Poul Sørensen og Anne-Lise Nielsen blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Der kom forslag om

·         at etablere en hjertestarter, et centralt sted, i samarbejde med nabogrundejerforeningerne

·         at skære beplantningen på hjørnet ved Gadesvinget 14 ned, så der bliver et bedre overblik

·         at etablere nabohjælp

samt spørgsmål om hvor mange biler, man må have på en parcel – formanden oplyste at der ingen regler er udover færdselsloven.

 

Bestyrelsen har tidligere undersøgt reglerne for nabohjælp.

Nabohjælp: Den enkelte tager selv initiativet sammen med de nærmeste naboer og får opskriften på Nabohjælps hjemmeside. Det har givet ingen effekt, at Kildegården køber og opsætter skilte på vejene med ”Nabohjælp”.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 

 

___________________________

Dirigent

 

Det underskrevne referat ligger i bestyrelsens protokol

 

 

Bestyrelsen består herefter af:

 

Formand:

Jørgen Ougaard, Damager Vænge 91, tlf. 43611659, e-mail joergenougaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:

Anne Søndergaard, Damager Vænge 99, tlf. 41602046, e-mail cs-as@webspeed.dk

Allan Offenberg, Gadesvinget 3, tlf. 43610441, e-mail aoffenberg@mail.dk

Tom Larsen, Damager Vænge 57, tlf. 42226500, e-mail tomlarsen666@hotmail.com

Niels Thinesen, Damager Vænge 81, tlf. 29 27 37 88, e-mail niels.thinesen@gmail.com

 

Bestyrelsen konstituerer sig på møde den 24. januar 2018.

 

Bestyrelsessuppleanter:

Jonas Andersen, Damager Vænge 95, tlf. 51524533, e-mail vjandersen@gmail.com

Arne Lindahl, Damager Vænge 21, tlf.  43610001, e-mail arne.lindahl@gmail.com

Inge Pedersen, Gadesvinget 5, tlf. 43610495, e-mail farmor1936@icloud.com

I nævnte rækkefølge.