2670 Greve

Printervenlig udskrift

Grundejerforeningen Kildegårdens generalforsamling 15. november 2017.
Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen Ougaard

Økonomi og egenkapital.
Kildegårdens regnskab udviser et forventet underskud, nemlig på 22.889 kroner. Det skyldes en
ekstraordinær udgift til træfældning på Kildestiens skrænt ned til underføringen under Blågårdsvej.
Ved generalforsamlingen sidste år berettede bestyrelsen, at der skulle fældes træer. Vi tilbød gratis
træer på rod til medlemmerne. Ingen medlemmer bød ind. Fældningen blev herefter betalt af
foreningen. Der var således tale om en forudset ekstraordinær udgift, som bestyrelsen havde
annonceret ville blive taget af egenkapitalen.
Nu er vores egenkapital på 36.871 kr. Det kan holdes op imod den samlede årlige kontingentindtægt
på 50.700 kr. Bestyrelsen vurderer, at egenkapitalen har en tilpas størrelse. Derfor foreslår vi
uændret kontingent. Det er vores opfattelse, at den eneste ekstraordinære udgift, der fremover kan
dukke op, er ny asfalt på Kildestien. Kildestien er foreningens ansvar.
Det er fortsat sådan, at vores helt dominerende udgift er vedligeholdelsen af vores grønne områder.
Vores årlige kontingentindtægt er som sagt 50.700 kr. og til næste år vil udgiften til ”grøn mand”
være 37.400 kr.

Årets fire medlemsaktiviteter.
Generalforsamlingen er inde i en god gænge. Vi forsøgte os for 3 år siden med et let traktement. Det
har vi holdt fast i. Vi synes, vi har en rigtig god generalforsamling med en god stemning og en fin
tone.
Deltagermæssigt var den anden medlemsaktivitet, nemlig Sankt Hans med over 70 fremmødte, det
største arrangement i det forgangne år. Vi har stadig heksen. Det lykkedes ikke at få ild i bålet. Det
var en meget våd Sankt Hans. Vi giver ikke op. Det er vores hensigt, at få heksen sendt til
Bloksbjerg til sommer.
Fastelavn er den tredje og mest traditionsrige begivenhed for børn og i høj grad for voksne. I år var
der 16 børn, og kvindernes tøndeslagning er efterhånden blevet nok så vægtig en del af
arrangementet. Igen i år havde bestyrelsen købt de rigtige præmier til konger og dronninger.
Så er der bænken, der har det godt med den fine udsigt til mosen. Og de nye gynger i det gamle
gyngestativ. Men det er jo ikke en medlemsaktivitet.
Den fjerde medlemsaktivitet er loppemarkedet, der var d. 20. maj. Vi vil gentænke denne
forsommerbegivenhed. Vi vil gerne samle flere medlemmer og byde på andet end loppemarked. Vi
vil meget gerne have forslag og gode ideer. Hvad kan vi lave for børnene? Skal vi sætte en tændt
grill op, hvor vi kan grille vores medbragte kød? Jeg ville personligt meget gerne lave en
konkurrence i gummistøvlekastning. Vi flytter arrangementet fra lørdag til søndag.
Vi har ingen forslag til vinteraktiviteter. Sidst vinter bød på sne vist nok to gange, og kommunens
snerydning var vi tilfredse med.

Kommunen som en aktiv partner.
Vores veje, Damager Vænge og Gadesvinget, er kommunens veje. En gang om året sender vi
kommunen er rapport om vejenes tilstand og søger en dialog med kommunen. Også i år var
kommunen så venlig at være med på en besigtigelsestur. Vi konstaterede i fællesskab, at asfalten på
Damager Vænge er slidt i bund. De første dybere huller har manifesteret sig. Vi var enige om, at
kantstenene på Gadesvinget er i en nedbrydningsproces, der nu forløber meget hurtigt og synligt.
Desværre har vi ikke modtaget en egentlig rapport fra kommunen, og vi kan ikke fortælle, hvilken
tidshorisont kommunen stiller i udsigt, når det gælder genopretning af asfalt og kantstene. Det er
desværre sådan, at kommunen ikke har svaret på gentagne henvendelser fra Kildegården.

§3 søen, mosen, regnvandsbassinet ved vores store grønne område mod motorvejen.
Kært barn har mange navne. Vi er i løbende kontakt med kommunen for at udvikle den rekreative
værdi ved mosen. På to områder har vi opnået gode resultater. For det første blev der lagt flis på
hovedstien, hvilket reelt er nødvendigt hvert andet år. For det andet har vi indledt en dialog med
kommunen om en egentlig plejeplan for området.
Vandet hører under Forsyningen, landet omkring vandet er kommunens territorium. Når det gælder
vandet, kan det konstateres, at der sker bundfældning af betydelige mængder materiale, der kommer
fra regnvandet på motorvejen. Regnvandet ledes ud i mosen. Der sker en forsumpning, og når man
stikker en kæp ned i dyndet, bobler metanen lystigt op. At få noget gjort ved det, er en meget tung
sag. Selv i et valgår.
De små stier i mosen er trampestier. De bliver holdt farbare, når og fordi der bliver trampet. Det er
en meget fin naturoplevelse at gå mosen rundt på trampestierne. Kære medlemmer: Tramp løs.

Medlemshenvendelser til bestyrelsen.
I år har vi ikke haft sager, der er rejst af medlemmer, for eksempel om hunde eller parkerede biler
eller katte eller hække. Bestyrelsens motto er fortsat ”Tal med naboerne.”
Her skal det nævnes, at det også i år har det været en næsten ublandet fornøjelse at besøge de få
medlemmer, der glemte at betale kontingent til tiden.
Vi har nu både en hjemmeside og er på Facebook. Det er nemt at følge med i, hvad der sker, og til
næste år vil alle bestyrelsesdagsordener være at finde begge steder.

Årets gang i bestyrelsen og tak for i år.
Hvad laver vi ellers i bestyrelsen? Vi holder 4 bestyrelsesmøder, vi er med til Fastelavn og Sankt
Hans og loppemarked, vi gennemfører generalforsamlingen, og en gang om året nyttiggør vi
budgetposten ”bestyrelsesmøder” ved at gå ud og spise med vores partnere.
Vi er til rådighed hele året og svarer pænt på alle henvendelser fra medlemmer og med særlig glæde
svarer vi ejendomsmæglere, der får huse til salg ; de betaler for vores gode service.
Byggeriet af den nye togbane til Køge følger vi nøje. Vi mærker ikke mere til byggeriet, og vi kan
se frem til aflastning af S-toget til Køge. Hvis ellers der kommer til at køre tog på den nye bane! Vi
har læst i avisen, at der er store problemer med signalsystemet.
Bestyrelsen takker for i år og ser frem til 2017.
Nu går vi lidt i vinterdvale. Hvem ved, måske får vi rigtig vinter i kalendervinteren.