2670 Greve

Printervenlig udskrift

Vedtægter for grundejerforeningen Kildegården

 

§1. Navn

Foreningens navn er grundejerforeningen
“Kildegården”. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende
ejendomme, matr. nr. 6 z Greve by og sogn samt en del af matr. nr. 1 m
Mosede by, Greve sogn, og parceller udstykket herfra.

Efter nærmere bestemmelser af Greve
Kommune vil foreningens område kunne udvides eller ændres, hvorved bemærkes, at
kommunen i henhold til førnævnte deklaration fastsætter foreningens stedlige
område.

Foreningens hjemsted er Greve Kommune.

§2. Medlemmer, medlemspligt og medlemsret

Alle ejere af grunde inden for det i §
1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Pligten til medlemskab gælder ikke for
Greve Kommune som ejer af arealer til offentligt formål.

Ophører et medlem at være ejer af en af
de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af
foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i
foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte
parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne
finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til
foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse
og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest
14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende
medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er
pligtig til at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemsskabet
følgende rettigheder, når dette er sket.

§3. Formål

Grundejerforeningens formål er at
varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser,
herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst 15/10 1963 fastlagte
opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og
fællesarealer.

§4. Hæftelse

Medlemmerne hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen, på den for
vedtægtsændringer foreskrevne måde, vedtager anden hæftelse for enkelte, konkret
angivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje, stier,
fællesarealer samt belysning.

Den solidariske hæftelse kan ikke
overstige det dobbelte af den enkelte parcels forholdsmæssige andel i
lånebeløbene. Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelserne om en solidarisk
hæftelse må indfri andre medlemmers andele helt eller delvis, har de ret til at
få de udlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen,
hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af
refusionsbeløbene.

En generalforsamlings vedtagelse af
medlemmernes solidariske hæftelse skal godkendes af Greve Kommune.

I forhold til foreningen hæfter
medlemmerne pr. parcel, hvilket også gælder for tab, som foreningen har på
enkelte medlemmer.

§5. Kontingent og restancer

Kontingent fastsættes af
generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen
forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingent betales forud for ét år ad
gangen ved påkrav. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer
af.

Foruden det årlige kontingent er
medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte
parceller for de lån, som eventuelt måtte blive optaget i medfør af bestemmelserne
i §4.

Indbetales kontingent ikke inden
udgangen af forfaldsmåneden, tillægges der kontingentet et strafgebyr, fastsat
på den årlige generalforsamling.

Restancer til foreningen kan inddrives
ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om
inden 8 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger. Er restancen
ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes stemmeret og
valgbarhed.

§6. Renholdelse

Medlemmerne er pligtige til stedse at
holde grundene fri for ukrudt. En fuldstændig rensning for ukrudt skal være
gennemført 2 gange årligt, inden 15/5 og 15/7. Såfremt grundejerne ikke overholder
denne bestemmelse, vil grunden blive renset på foranledning af grundejerforeningen.
De afholdte udgifter hertil vil blive opkrævet hos grundejeren.

§7. Generalforsamling mv.

Generalforsamlinngen er foreningens
højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamlinger skal afholdes i
Greve Kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev til
hver enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder
sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en
dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem
eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke
emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære
generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget
i den til medlemmerne meddelte dagsorden.

§8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger
afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst
1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindste 14 dages
varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære
generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne
samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes
behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende
indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§9. Dagsorden

For den ordinære generalforsamling skal
der gælde følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.   Forslag fra bestyrelsen

       a)  forelæggelse af budget

       b) fastsættelse af  kontingent

5.   Forslag fra medlemmerne

6.   Valg af formand for bestyrelsen

7.   Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen

8.   Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen

9.   Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

10.  Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager,
der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal
skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. november.

§10. Stemmeret og vedtægtsændring

Alle valg og almindelige foreliggende
sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme for hver
parcel vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved
håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer eller
bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.

Medlemmerne kan lade sig repræsenterer
på generalforsamlinger ved behørig skriftlig fuldmagt, ingen må dog møde med
fuldmagt fra mere end 1 medlem.

Til vedtægtsændringer fordres, at
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at
beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes
for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes
inden en måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på
hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning,
såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver
ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Greve Kommune.

§11. Protokol

De på generalforsamlingen vedtagne
beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol,
der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§12. Beslutningers ikrafttræden og bindende virkning

De af den ordinære eller den
ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i
henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for
medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og
eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke
suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger,
pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det
være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg
eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens
opfyldelse.

§13. Bestyrelsen mm.

Bestyrelsen består af formand og 4
medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Formanden vælges hvert år.

Medlemmerne afgår efter tur med 2 hvert
år, efter første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand, kasserer og sekretær.

Den fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen
trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de
tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor
generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager,
hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel assistance af revisor, advokat
eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage
omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af
de under bebyggelsen hørende private veje, stier og fællesarealer, ligesom det
påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver der
sorterer under den antagne medhjælps arbejde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er
ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt,
tillægges formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af
specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for
bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et
sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§14. Bestyrelsens råden

Bestyrelsen repræsenterer foreningen
udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor
private.

Bestyrelsen råder over foreningens
midler, i overensstemmelse med vedtægterne, og de på generalforsamlingen trufte
beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse
med 2 af bestyrelsens medlemmer.

§15. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsemøder afholdes, så ofte
formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Formanden – eller i hans fravær
næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den
afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder
af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver uden rådighed over sit bo, skal
bestyrelsen snarest supplere sig med en af de valgte suppleanter.

Dersom formanden eller næstformanden
efter ovenstående måtte udtræde af
foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende
bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen
foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af
stedfortræder.

§16. Regnskab

Kassereren modtager foreningens
indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelse skal
foreligge skriftligt. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog
samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle
kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse,
og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i
forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må
normalt ikke overstige 1.000 kr.

Foreningens regnskabsår er fra 1.
oktober til 30. september. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden
inden den 15. oktober.

Formanden videreekspederer regnskabet
til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets
gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.
Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 10. november.
Regnskabet tilsendes medlemmerne til gennemsyn senest 3 dage før generalforsamlingen
afholdes.

§17. Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan ikke ske
uden Greve Kommunes godkendelse.

I tilfælde af foreningens opløsning
tilfalder foreningens nettoformue Greve Kommune til anvendelse til formål
indenfor grundejerforeningens område som vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 29/4 1964.

§18. Vedtægternes ikrafttræden

Denne vedtægt, samt ændringer og
tilføjelser træder i kraft, når Greve Kommunes godkendelse foreligger.

Vedtaget på generalforsamling, den 12.
december 1996.