2670 Greve

Nyheder

Grundejerforeningen er nu også på Facebook.

Grundejerforeningen er oprettet som en lukket gruppe med navnet “Grundejerforeningen Kildegården” og har pt. 37 medlemmer.

 

Bestyrelsens dagsorden lægges ind på hjemmesiden under nyheder.

Medlemmer der har nogle bemærkninger til dagsordenens indhold, kan kontakte bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er 24. april 2019. Dagsorden kan ses på hjemmesiden ca. 8 dage før mødet.

På dette møde gennemgår bestyrelsen grundejerforeningens område og kontakter derefter Greve Kommune med hensyn til fejl og mangler:

 

Indbydelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00.

Mødet finder sted hos Jørgen.

Vi mødes hos Jørgen klokken syv og går den årlige besigtigelsestur på stier, veje, grønne arealer, trappe, §3-areal, gynger. Så er der jernbanen og vores restaurationsområde.

Her er et forslag til dagsordenen for mødet:

 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 6. februar 2019.
 2. Kassererens beretning om udgifter siden sidst samt forventede indtægter og udgifter i resten af året. Kontingentopkrævningen – hvordan går det?
 3. Hvordan gik fastelavnsfesten i år?
 4. Det årlige brev til kommunen om vejene og eventuelt andet.
 5. Hjemmesiden og Facebook. Anne fortæller, hvordan det går med vores hjemmeside. Niels fortæller, hvordan det går med vores profil på Facebook.
 6. Planlægning af Sankt Hans aften – årets heksegenanvendelse med mere.
 7. Samarbejdet med kommunen. Indkøring af Henrik Mathiesen. Mosens rekreative værdi og pleje.
 8. Vi skal også lige huske at gøre vinterstatus. Og notere den våde marts og den tørre april! Skal foreningen have en klimapolitik?
 9. Medlemsforhold – gennemgang af medlemslisten.
 10. Jernbanen og Burger King og KFC og OK og Roll`n Eat.
 11. Næste møde.
 12. Eventuelt.

 

 

Sankt Hans hygge afholdes den 23. juni kl. 21.30 på det store grønne område.

 

Årets generalforsamling afholdes den 13. november 2019 kl. 19.30 i Greve Borgerhus.

Indkaldelse kommer ud ca. 14 dage før.

 

Der er set rotter i området

Hvis du ser rotter skal du kontakte Greve Kommune på https://www.greve.dk/borger/bolig-og-flytning/boligen/rotter/

Her kan du se hvordan du skal forholde dig og hvad du selv kan gøre for at undgå rotter.